کلید فولاد

مبدل سازان مبنا

جداول تبدیل مواد قطعه کار

فرایند ماشینکاری یک قطعه فلزی، به انجام کارهای مختلفی نیاز دارد که با یک برنامه محاسبه شده دقیق انجام می‌شوند. در نتیجه‌ آن شکل و ویژگی‌های مورد نظر از یک قطعه به دست می آید. توجه داشته باشید که داده‌های فنی ارائه‌ شده در جداول زیر باید فقط به عنوان یک گزینه پیشنهادی در نظر گرفته شوند، زیرا ممکن است بسته به کاربردهای خاص، نیاز به برخی تغییرات در آنها باشد.

Leave a Reply

FacebookTwitterInstagram
Skip to content