استاندارد مخازن ذخیره BS2594

مبدل‌ حرارتی و مخزن تحت فشار

انواع مخازن ذخیره، روش ساخت و بازرسی آنها

مخازن ذخیره استوانه ای اغلب دارای سطح مقطع یکسان هستند، که انواع آنها با ابعاد مختلف در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. اندازه این مخازن حتی به قطر ۱۰۰ متر و طول چند ده متر هم می رسد.

مخازن ذخیره برای نگهداری سیالاتی مثل آب، روغن‌های صنعتی، بنزین، نفت خام و غیره ساخته ََمی‌شوند و بر حسب نیاز، حجم آنها انتخاب می‌گردند. این مخازن معمولاً به شکل استوانه هستند و از نظر طراحی و ساخت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف) مخازن ذخیره اتمسفریک مخازنی هستند که فشار داخل آن فشار هوا بوده و در نتیجه با محیط بیرون رابطه دارد که این ارتباط به وسیله لوله‌های چپقی نصب شده روی سقف ثابت آن بر قرار می‌گردد. این مخازن دارای سقف ثابت می‌باشند و برای ذخیره سیالاتی مثل آب بکار برده می‌شوند که بخار آن قابل اشتعال نبوده و خطر آتش سوزی ندارند. مثل مخازن آب، استاندارد مرجع جهت ساخت این مخازن API 650 است.

ب) مخازن ذخیره با فشار پایین برای سیالاتی بکار برده می شود که خود سوزنده و گاز آنها خطرناک و قابل اشتعال هستند. این مخازن خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱- مخازن ذخیره با فشار پایین با سقف ثابت
۲- مخازن با فشار پایین با سقف متحرک یا شناور که استاندارد مرجع برای ساخت این مخازن API 620 است.

Leave a Reply

FacebookTwitterInstagram
Skip to content